Pravila sodelovanja

Pogoji članstva v Ipsos Spletnem Klubu

1. Član Ipsos Spletnega Kluba (v nadaljevanju »kluba«) postanete z registracijo na https://online.ipsosadria.com/si/online.

2. Da se lahko včlanite v Ipsos Spletni Klub, morate imeti stalno prebivališče v Sloveniji, biti morate starejši od 15 let in morate se strinjati z navedenimi pogoji in pravili sodelovanja.

3. Članstvo v klubu je brezplačno.

4. Vsak član ima lahko samo en uporabniški račun.

5. Člane kluba bomo občasno povabili k sodelovanju pri izpolnjevanju spletnih raziskav.

6. Članstvo v klubu ne zavezuje člana k izpolnjevanju vseh anket. Član se sam odloči ali bo sodeloval v posamezni raziskavi ali ne.

7. Ipsos Spletni Klub občasno obvešča svoje člane o novostih preko elektronske pošte.

8. Člani so za sodelovanje v klubu nagrajeni s točkami in sodelovanjem v nagradnih žrebanjih.

Nagrajevanje za spletne raziskave

1. Zbiranje točk

1.1. Za sodelovanje v klubu so člani nagrajeni tako, da zbirajo točke, ki jih lahko kasneje zamenjajo za nagradne bone.

1.2. Vsaka točka je vredna 1,5 centa. 10 točk je tako vrednih 15 centov, 100 točk pa 1,5 €.

1.3. Član lahko pridobi točke na naslednje načine:

 • vsak član ob registraciji v klub prejme 100 točk,(prijaviti je možno do največ 10 prijateljev),
 • za vsako popolno rešeno spletno anketo prejme določeno število točk, ki je odvisno od dolžine in zahtevnosti vprašalnika in bo vsakokrat zapisano v elektronskem sporočilu, s katerim bomo povabili člana k sodelovanju,
 • za vsakega prijatelja, ki se včlani na poziv člana in ta izpolni vsaj eno anketo, prejme 100 točk,
 • s sodelovanjem v ostalih vrstah raziskav (diskusijske skupine, individualni intervjuji), o čemer bodo člani obveščeni na spletni strani kluba.

1.4. Pri reševanju spletnih anket je član upravičen do prejetja točk le, če izpolnjuje izbrane pogoje, ki se ugotavljajo v uvodnih vprašanjih in če do konca korektno izpolni vprašalnik. V kolikor član za sodelovanje v določeni raziskavi ne bo zadostil izbranim pogojem, se bo anketiranje zaključilo po nekaj uvodnih vprašanjih. V tovrstnih primernih član ni upravičen do prejetja točk, razen če je v vabilu k raziskavi označeno drugače.

1.5. Član lahko svoje točke unovči, ko zbere vsaj 1000 točk (to ustreza vrednosti 15,00 €). Naslednji prag za izplačilo nagrade je 1400 točk (21 €). Če član zbere npr. 1150 točk in se odloči za izplačilo nagrade, se mu po izplačani nagradi 1000 točk izbriše, 150 točk pa se mu prenese naprej.

Točke, zbrane v Ipsos Spletnem Klubu, se morajo vnovčiti v roku treh let, sicer propadejo. Na primer: točke, pridobljene 1. septembra 2016, veljajo do 1. septembra 2019. Po preteku treh let se točke na uporabniškem računu uničijo in jih ni možno več vnovčiti. Član Ipsos Spletnega Kluba je sam dolžan spremljati stanje na svojem uporabniškem računu in zaprositi za njihovo vnovčenje pred iztekom 3-letnega roka.

1.6. Unovčitev točk pomeni, da jih član zamenja za vrednostni bon Mercator.

1.7. Član sporoči željo za unovčitev točk Ipsos Spletnemu Klubu na elektronski naslov: online.si@ipsosadria.com. Vrednostni boni se mu pošljejo preko navadne pošte ali jih član prevzame osebno na podjetju Ipsos d.o.o.

1.8. Za izplačilo mora član posredovati Spletnemu klubu osebne podatke, davčno številko in davčno izpostavo. To predpisuje Zakon o davčnem postopku (ZdavP-2, Uradni list RS št. 177, 16.11.2006), 2. odstavek 35. člena: »Fizična oseba morda predložiti svojo davčno številko izplačevalcu dohodkov v vseh primerih, ko prejema dohodke, ne glede na to, v kakšni obliki jih pridobi. Če fizična oseba tega ne stori, se ta dohodek fizični osebi ne sme izplačati.«

1.9. Član lahko spremlja stanje svojih točk na svoji uporabniški strani Ipsos Spletnega Kluba.

2. Nagradne igre

2.1. Ipsos Spletni Klub bo občasno organiziral tudi nagradna žrebanja za vse sodelujoče v raziskavah. Člane bomo o tem obvestili v elektronskem sporočilu, s katerim bomo povabili člana k sodelovanju.

2.2. Rezultati bodo objavljeni na spletni strani kluba.

Zaščita podatkov

1. Upravljalec kluba, to je podjetje Ipsos d.o.o. zagotavlja, da bo osebne podatke članov obravnaval zaupno in bo z njimi ravnal v skladu z določbami Zakona o varovanju osebnih podatkov.

2. Vsak član sam odgovarja za svoje uporabniško ime in geslo. V primeru, da tretja oseba uporabi uporabniško ime in geslo člana, je član dolžan o tem obvestiti Ipsos Spletni Klub in takoj sam spremeniti geslo.

3. V primeru, da nekdo od člana kluba zahteva uporabniško ime in geslo (npr. po elektronski pošti), se član obvezuje, da na tovrstna vprašanja ne bo odgovarjal, ter da bo o vsakem sumu zlorabe svojih uporabniških podatkov takoj obvestil klub. Prav tako se član obvezuje, da se bo po uporabi uporabniških strani odjavi s funkcijo »logout« in zaprl okno spletnega brskalnika, saj v nasprotnem primeru obstaja možnost, da do podatkov člana lahko dostopajo nepooblaščene osebe.

Podatki o članstvu

1. Član lahko kadarkoli spremeni svoj profil, ki vsebuje osebne ter druge podatke, potrebne za sodelovanje, s pomočjo svojega uporabniškega imena in gesla.

2. Vsak član ima pravico do izbrisa podatkov ali deaktivacije svojega članstva preko elektronske pošte ali s klikom na povezavo v elektronski pošti prejeti s strani kluba.

3. Da bi Ipsos Spletni Klub lahko povabil svoje člane k sodelovanju v raziskavah, se član zavezuje, da bo sproti ažuriral podatke v svojem profilu. Predvsem se to nanaša na kontaktne podatke.

Naloge članov Ipsos Spletnega Kluba

1. Za sodelovanje v raziskavah kluba je potrebno sledeče:

 • Sprejeti pogoje sodelovanja.
 • Biti fizična oseba, stara vsaj 15 let.
 • Navajati pristne podatke o sebi, ki so potrebni pri registraciji v klub.
 • Sodelovati v raziskavah, ki potekajo med člani kluba.

2. Ipsos Spletni Klub ne odgovarja za odločitev mladoletne osebe, da postane član Spletnega Kluba.

3. Član se zavezuje, da bo posredoval pristne podatke tako o sebi kot svojem mnenju in stališčih.

4. Upravljalec kluba, to je podjetje Ipsos d.o.o. lahko člana po lastni presoji izbriše iz kluba in posledično izbriše članove prejete točke:

 • če je član neaktiven (se ne odziva na vabila za sodelovanje v spletnih raziskavah),
 • če elektronski naslov člana ne deluje,
 • če podatki člana niso konsistentni,
 • če se član kluba obnaša neetično in nespoštljivo,
 • če član zlorablja sistem nagrajevanja za lastno korist,
 • če član posreduje svoje uporabniško ime in geslo tretji osebi.

Izbor sodelujočih za posamezne raziskave

1. Ipsos Spletni Klub ima pravico, da izvaja raziskave med člani kluba.

2. Ipsos Spletni Klub si pridržuje pravico do izbora članov, ki jih povabi v raziskavo. V kolikor izpolni anketo večje število članov, kot je potrebno, sledi naključni izbor sodelujočih. Pri vsaki raziskavi je navedeno obdobje trajanja raziskave. Če član ne izpolni spletne raziskave do določenega datuma, v tej raziskavi ne more sodelovati.

3. Vabilo k sodelovanju v raziskavi se nanaša na posameznega člana; ni dovoljeno prenašati vabilo na tretjo osebo, razen v primeru, ko Ipsos Spletni Klub tega izrecno ne prosi.

Sodelovanje v spletnih raziskavah / zasebnost

1. Član ima možnost sodelovati v raziskavah, ko je za določeno raziskavo izbran in prejme povabilo s strani kluba.

2. Član ima v kateremkoli trenutku pravico, da preneha izpolnjevanje spletne raziskave. Prav tako ima član možnost, da preneha z izpolnjevanjem spletne raziskave in nadaljuje drugič, seveda, če to stori v časovnem okviru določene raziskave.

3. Član se obvezuje da ne bo hranil informacij, do katerih je prišel s sodelovanjem v spletnih raziskavah (izjema so podatki v Cache spominu spletnega brskalnika pregledovalnika), niti jih ne bo posredoval tretjim osebam.

4. Ipsos Spletni Klub si pridržuje pravico, da nemudoma izključi člana iz kluba ali pa njegovo sodelovanje blokira, v kolikor član krši pravila. Član pri tem izgubi pravico do pridobljenih točk.

5. Član se zavezuje, da se ne bo posluževal pravnih postopkov v primeru, če tretja oseba zlorabi njegove podatke v klubu po njegovi krivdi.

Odgovornosti Ipsos Spletnega Kluba

1. Ipsos Spletni Klub ne odgovarja za tehnične motnje, ki niso povzročene s strani kluba, prav tako za škodo v primeru višje sile ali drugih nepredvidljivih dogodkov ali za škodo, povzročeno s strani tretjih oseb.

2. Klub ima pravico do začasne prekinitve omogočanja storitev članu v primeru obnavljanja sistema, s čimer član ni upravičen do povrnitve stroškov, ki bi jih pri tem lahko imel.

3. Ipsos Spletni Klub ni odgovoren za posledično škodo, posredno škodo ali možno škodo, izgubljeno korist in drugo škodo, ki bi lahko bile posledica izkoriščanja člana s strani tretjih oseb.

4. V primeru, da Ipsos Spletni Klub ugotovi, da neka raziskava vsebuje protizakonito vsebino, bo takoj prekinil z raziskavo. Tako pridobljeni podatki se bodo takoj izbrisali iz baze in ne bodo posredovani nikomur, prav tako pa jih klub ne bo uporabil v nobene namene.

5. Ipsos Spletni Klub ne odgovarja za povezave na druge spletne strani, niti za vsebino drugih strani.

6. Odgovornost za škodo, ki bi jo lahko povzročil obisk drugih spletnih strani, nosi izključno lastnik te spletne strani. Ipsos Spletni Klub bo povezave na spletne strani, ki vsebujejo nezakonite informacije, v najkrajšem možnem času od vedenja o tem, izbrisal.

Prepoved razmnoževanja vsebine Spletnega kluba

1. Raziskave in njihova vsebina, objavljene na spletnih straneh Ipsos Spletnega Kluba, ki so posredovane članom, so pravno zaščitene. Hranjenje, razmnoževanje, obdelava, prenos in posredovanje tretjim osebam ni dovoljeno. Prav tako vsebina raziskave ali njeni deli, ne smejo biti javno na razpolago, brez pisnega dovoljenja Ipsos Spletnega Kluba.

2. Dovoljena je zgolj izdelava kopij objavljenih rezultatov, ki jih Ipsos Spletni Klub posreduje svojim članom, izključno v osebne in ne poslovne namene, pod pogojem, da je naveden vir, to je Ipsos Spletni klub. Ipsos Spletni Klub prepoveduje kakršno koli drugo obliko razmnoževanja, distribuiranja ali objave vsebin brez predhodnega pisnega soglasja, ki se lahko pridobi preko posredovane zahteve na .

Trajanje sodelovanja: prekinitev članstva in pravne posledice

1. Članstvo v Ipsos Spletnem Klubu je brezplačno in časovno neomejeno. Član lahko v vsakem trenutku prekine svoje sodelovanje. Član lahko prekine sodelovanje brez navajanja razloga za prekinitev, in sicer tako, da pošlje svoje sporočilo o prekinitivi na ali pa s klikom na spletno povezavo za prekinitev članstva, ki se nahaja v elektronski pošti poslani članom.

2.Prekinitev članstva stopi v veljavo, ko Ipsos Spletni Klub prejme obvestilo člana. Član ne dobiva več sporočil in pozivov k sodelovanju v raziskavah. Osebne podatke člana bo Ipsos Spletni Klub izbrisal v roku 60 dni od dneva prekinitve članstva.

3. Po prekinitvi članstva (odjavi), član razpolaga s svojimi zbranimi točkami še 14 dni. Po tem času, se točke članu izbrišejo. Če ima član zbranih manj kot 1000 točk, mu točke zapadejo. Če ima član zbranih npr. 1150 točk, lahko 1000 točk vnovči, ostale pa mu zapadejo.

4. Ipsos Spletni Klub lahko prekine članstvo, v kolikor obstaja utemeljeni sum, da je član prekršil pravila. Ipsos Spletni Klub lahko prekine članstvo tudi brez razloga, v katerem koli trenutku. Ipsos Spletni Klub si pridržuje pravico, da izbriše točke članu, ki jih je do tedaj zbral in še niso bile izplačane.

5. V primeru prekinitve članstva je možna ponovna registracija čez 2 meseca.

Spremembe pogojev članstva

1. Ipsos Spletni Klub si pridržuje pravico do spreminjanja pravil. Vse spremembe bodo objavljene na spletni strani Ipsos Spletnega Kluba, o njih pa bodo člani kluba obveščeni tudi po elektronski pošti.

2. Ipsos Spletni Klub smatra, da je član sprejel spremembo pravil, v kolikor v 14 dneh od prejema elektronske pošte, ne poda pisnega ugovora.

Copyright (c) 2018 Ipsos