Uslovi članstva

Uslovi članstva u Ipsos Online klubu

1. Članom Ipsos Online kluba (u daljnjem tekstu "kluba") postaje se jednokratnom registracijom na web stranicama http://online.ipsosadria.com/me/online.

2. Članstvo u klubu je besplatno.

3. Svaki član može imati samo jedan korisnički račun. A unutar domaćinstva samo jedan član domaćinstva može biti član kluba. U slučaju da je za potrebe istraživanja potrebno učešće člana domaćinstva nosioca Ipsos Online klub računa/naloga, taj će se član pozvati na učečće preko računa nosioca.

4. Članovi kluba povremeno se pozivaju na učestvovanje u Online istraživanjima putem elektronske pošte i za svaki ispunjeni upitnik dobija bodove na svoj račun u Ipsos Online klubu. Broj bodova za pojedino istraživanja varira od 5 do 20 bodova i zavisi od dužine upitnika.

5. Osim za ispunjene upitnike, članovi dobijaju početna 10 bodova nakon registracije, te po 5 bodova za svakog prijatelja koji se na njihov poziv registruje kao član kluba. Na taj način član kluba može dobiti maksimalno 50 bodova.

6. Nakon što broj bodova dosegne 100, član ima pravo da ih zamijeni za bon u protuvrijednosti 10 eura za kupovinu u nekom od maloprodajnih lanaca na teritoriji Crne Gore.

7. Članstvo klubu ne uslovljava obavezu učestvovanja i svaki član sam odlučuje želi li prihvatiti pozivnicu za učešće u Online istraživanju.

8. Ipsos Online klub svoje članove o novostima povremeno obavještava putem elektronske pošte.

Zaštita podataka

9. Ipsos Online klub pridaje veliku važnost privatnosti svakog člana te upravljanju sa ličnim i osjetljivim podacima svojih članova. Prikupljanje, obrada i korišćenje ličnih podataka svakog člana odvija se u skladu s crnogorskim Zakonom o zaštiti ličnih podataka (NN 103/03, NN 118/06 i NN 41/08). U ostalim slučajevima klub podliježe strogim smjernicama kodeksa za istraživanje tržišta ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research).

10. Ipsos Online klub se obavezuje da lične podatke svojih članova neće prosljeđivati trećim osobama ili prodavati njihove podatke o adresama. Ipsos Online klub će obrađivati podatke koje je član prikupio i koristiti isključivo u svrhu sprovođenja Online istraživanja, ugovorenih ovim uslovima poslovanja.

11. Svi, pa i lični podaci, koje klub primi od svojih članova korisće se isključivo radi ostvarenja predmetne poslovne svrhe i dostupni su isključivo zaposlenima Ipsos Online kluba i ne prosljeđuju se ni u kom slučaju trećim osobama.

12. U skladu s dogovorom sklopljenim s članom, Ipsos Online klub koristi podatke kako bi među ostalim članovima odabrao one, koji dolaze u obzir za učestvovanje u određenim Online istraživanjima, te kako bi ih putem elektronske pošte pozvao na učestvovanje u istima i kako bi ih obavijestio o njihovom postojećem stanju ili ostalim dobicima na temelju dobrovoljnog učestvovanja u jednoj od nagradnih igara kluba.

13. Sve informacije, koje je član dao prilikom registracije, odnosno naknadnog ažuriranja vlastitog profila u okviru Online istraživanja, strogo se povjerljivo obrađuju i ostaju anonimne. To znači da se uzimaju u obzir jedino rezultati određenog istraživanja, a ne koriste se podaci pojedinog člana.

14. Ako klub sprovodi neko Online istraživanje po nalogu trećih osoba poput ustanova za istraživanje javnoga mijenja, te ustanove uvijek dobijaju anonimne rezultate Online ispitivanja, sprovedenih u vezi s određenom temom ili predmetom ali se ni u kom slučaju ne dostavljaju lični podaci članova.

15. U slučaju prekida članstva, Ipsos Online klub će sve lične podatke tog člana neopozivo izbrisati u roku od 60 dana.

16. U skladu s pravilima o zaštiti podataka, klub garantuje da:

 • Članovima neće pokušavati prodati nešto ili dati nekome njihova imena i ostale lične podatke koji omogućuju njihovu identifikaciju, osim uz izričit pristanak članova.
 • Lični odgovori članova u istraživanjima ostat će anonimni, i mogu biti korišteni zbirno u svrhu statističke obrade i neće biti moguće utvrditi identitet članova.
 • Odbijanje odgovora na neko određeno pitanje neće imati posljedice na članstvo u klubu.
 • U svakom trenutku član kluba možete zatražiti isključivanje iz članstva u klubu, čime se njegovi lični podaci i podaci o njegovom domaćinstvu brišu iz baze članova kluba.
 • Visok stepen elektronske zaštite pristupa ličnim podacima članova.

17. Ako klub po nalogu neke treće osobe (klijenti Ipsos Online kluba) pokrene istraživanje i pozove određene članove na učešće, klub će te upitnike, koje su ispunili njegovi članovi, proslijediti pojedinim nalogodavcima isključivo u anonimnom obliku.

18. Svaki član snosi odgovornost o povjerljivosti svog korisničkog imena i lozinke. Član je odgovoran za korišćenje svog korisničkog imena i lozinke, kako prema klubu, tako i prema trećim osobama. U slučaju da treća osoba neovlašćeno koristi korisničko ime i lozinku člana, taj će član o tome odmah obavijestiti Ipsos Online klub i odmah sam promijeniti lozinku.

19. U slučaju da neko člana pita za lozinku (npr. putem elektrosnke pošte), član se obavezuje da na takav upit nikada neće odgovoriti te da će o svakoj sumnji u zloupotrebu svojih korisničkih podataka odmah obavijestiti klub. Isto tako se obavezuje da će se nakon posjete korisničkim stranicama kluba odjaviti (logout) i zatvoriti prozor pretraživača, jer u suprotnom postoji opasnost da do podataka člana dođu druge osobe, koje rade na istom računaru.

Podaci o članstvu

20. Član kluba može u svakom trenutku pomoću svog korisničkog imena i lozinke obraditi i promijeniti svoj profil koji sadrži podatke o njemu ili ostale podatke potrebne za učestovanje u Online istraživanjima.

21. Svaki član ima pravo brisati svoje podatke ili deaktivirati svoje članstvo putem elektronske pošte na adresi ili klikom na link u elektronskoj pošti dobivenoj od kluba. Time se raskida ugovorni odnos.

22. Kako bi Ipsos Online klub mogao pozvati člana na učestvovanje u Online istraživanjima, odnosno kako bi mogao stupiti u kontakt s njim, član se obavezuje stalno ažurirati podatke u svom profilu, koji su potrebni za ostvarenje poslovne svrhe ugovorene s klubom. To se prije svega odnosi na njegove kontakt podatke.

Obaveze članova Ipsos Online kluba.

23. Kako bi mogao sudjelovati u Online ispitivanjima Ipsos Online kluba, član mora sljedeće:

 • Prihvatiti priložene uslove poslovanja
 • Biti fizička osoba, starija od 14 godina, koja ponuđenu uslugu kluba ne koristi u poslovne svrhe
 • Ne smije navoditi netačne podatke o sebi, koji su potrebni za registraciju te za dobrovoljno učestvpvamke u Online istraživanjima
 • U članstvu kluba smije biti registrovan samo jedanput
 • Mora biti jedini član u svojemu domaćinstvu koji je registrovan u članstvo Ipsos Online kluba
 • Ne smije članstvo koje je stekao potpunom registracijom u klubu prenositi na treće osobe. Izuzetak je kada klub od člana zatraži učešće ukućana članova kluba.

24. Svaki se član obavezuje postupati savjesno sa svim podacima. Član ne smije svjesno iskrivljavati svoje odgovore i rezultate istraživanja.

25. Ako član prilikom registracije navede netačne podatke o sebi, ako se uz upotrebu više različitih elektronskih adresa više puta registruje ili ako svoju lozinku proslijedi trećim osobama, Ipsos Online klub zadržava pravo raskida ugovora s trenutnim učinkom i/ili pravo isključivanja člana iz učestvovanja u određenim istraživanjima i/ili pravo izuzimanja rezultata dotičnog člana iz trenutnog Online istraživanja. Osim toga, Ipsos Online klub zadržava pravo ukinuti članu sve bonus bodove, koje je do tada prikupio i koji još nisu isplaćeni. Ipsos Online klub zadržava isključivo pravo na naknadu štete i izvan svega navedenog. Takođe je izuzeto izvršenje kaznenopravnih posljedica.

Odabir učesnika u ispitivanjima od strane Ipsos Online kluba

26. Ipsos Online klub zadržava pravo prihvatanja učesnika u ispitivanjima i nakon izvršene registracije.

27. Ipsos Online klub zadržava pravo odabira svakog člana, koji će biti pozvan na učešće u Online istraživanju. Ukoliko veći broj članova ispuni potrebne kriterijume odabira za anketu, slijedi slučajan odabir. Takođe se može zatražiti pravo učestvovanja u Online istraživanju unutar određenoga vremenskog perioda.

28. Pozivnica za učešće u Online ispitivanjima ovlašćuje svakog pojedinog člana; nije dopušten prenos ličnog pristupa Online ispitivanju na treće osobe, osim u slučaju da Ipsos Online klub to izričito ne zatraži u slučajevima kad je potrebno učestvovanje nekog od članova domaćinstva.

Učestvovanje u Online ispitivanjima / povjerljivost

29. Učlanjenjem u Ipsos Online klubu član se ne obavezuje učestvovati u Online istraživanjima. Međutim, član ima mogućnost učešća u online-istraživanjima ako za određeno ispitivanje bude odabran kao učesnik.

30. Član može u bilo kojem trenutku prekinuti jednom započeto odgovaranje na online anketu. Takođe, član ima mogućnost prekinuti online anketu i nastaviti je u nekom drugom trenutku, unutar vremenskoga razdoblja koje je određeno za ispitivanje.

31. Član se obavezuje da neće pohranjivati informacije do kojih je došao putem istraživanja (izuzetak su podaci u Cache memoriji Internet pretraživača), niti da će ih prosljeđivati trećim osobama.

32. Ipsos Online klub zadržava pravo da u slučaju povrede ovih obaveza odmah isključi člana iz kluba ili da ga neko vrijeme blokira. Time član gubi pravo na do tada prikupljen broj bodova.

33.Član se obavezuje da neće tužiti Puls Online klub u slučaju da treće osobe koriste Ipsos Online klub. Međutim, članu ostaje pravo na nadoknadu štete u slučaju da treća osoba zloupotrijebi podatke Ipsos Online kluba bez znanja člana i kluba.

Odgovornosti Ipsos Online kluba

34.Ipsos Online klub ne odgovara za tehničke smetnje, čiji uzrok nije u nadležnosti Ipsos Online kluba, za štete u slučaju više sile ili drugih, nepredvidivih događaja ili za štete uzrokovane djelovanjem trećih osoba.

35. Klub ima pravo prekinuti usluge na određeno vrijeme iz internih razloga, kao na primjer u svrhu održavanja, a da član nema pravo tražiti naknadu štete od Ipsos Online kluba.

36. Ipsos Online klub nije odgovoran za posljedične štete, posredne štete, neostvarene uštede, izgubljenu dobit, gubitke kamata ili štete proizašle iz iskorištavanja člana od strane trećih osoba.

37. Ako Ipsos Online klub po nalogu trećih osoba, poput ustanova za istraživanje javnoga mnjenja, pokrene istraživanja u online klubu, te pozove određene članove da učestvuju, klub ne garantuje za sadržaj informacija, koje traži nalogodavac. Čim Ipsos Online klub sazna za protivzakonite sadržaje ispitivanja, više neće prihvatati upućene naloge, odmah će prekinuti već započeta protivzakonita istraživanja i odmah ih ukloniti s kluba. Zaprimljene odgovore dobijene učestvovanje, članova neće ni uzeti u obzir niti ih proslijediti nalogodavcu.

38. Ipsos Online klub ne odgovara ni za linkove na internet stranice niti za sadržaj tih stranica. Hiperlinkovi, navedeni na Ipsos Online klubu.

39. Ipsos Online klub nema nikakav uticaj na uređivanje, odnosno naknadnu izmjenu linkova na internet stranice, kao niti na sadržaje ponuđene na tim internet stranicama, uključujući tamo navedene cijene preporučenih proizvoda i usluga trećih osoba te njihovu raspoloživost.

40. Ipsos Online klub ne odgovara za tačnost, potpunost, ispravnost, objektivnost i aktuelnost sadržaja i mišljenja internet stranica, do kojih se može doći putem linkova na stranicama Ipsos Online kluba.

41. Odgovornost za eventualne štete, prouzrokovane članu uslijed korištenja tih internet stranica, snosi isključivo vlasnik te internet stranice. Ipsos Online klub će linkove na internet stranice koje imaju protivakoniti sadržaj ukloniti u što kraćem roku čim za to sazna.

Zabrana kopiranja sadržaja Online kluba

42. Upitnici te njihov sadržaj, objavljeni na Ipsos Online klubu, proslijeđeni članovima, pravno su zaštićeni. Nije dopušteno pohranjivanje, umnožavanje, obrada, izmjena, prosljeđivanje trećim osobama niti se nikako drugačije ne smiju staviti na raspolaganje ili učiniti dostupnima za javnost, čak i ako se to odnosi samo na dijelove ili izvatke iz ankete i sve to zahtijeva prethodnu pismenu saglasnost Ipsos Online kluba.

43. Dopuštena je samo izrada kopije objavljenih sadržaja, koje je Ipsos Online klub stavio na raspolaganje na klubu (ali ne sadržaj ispitivanja), i to isključivo za lične, a ne za poslovne potrebe, pod uslovom da je vidljivo da se radi o sadržajima Ipsos Online kluba, primjera radi navođenjem izvora. Ipsos Online klub zabranjuje svaki drugi oblik umnožavanja, distribuiranja ili objave sadržaja bez prethodne pismene saglasnosti, a koja se može zatražiti putem elektronske pošte na adresi .

Trajanje ugovora: prekid članstva u klubu i pravne posljedice

44. Članstvo u Ipsos Online klubu je besplatno i na neodređeno vrijeme. Član može u svakom trenutku poništiti svoje članstvo bez navođenja posebnih razloga slanjem elektrosnke pošte Ipsos Online klubu () ili klikom na link za prekid članstva koji se nalazi u svakoj elektronskoj poruci poslatoj članovima.

45. Otkazivanje članstva postaje pravosnažno čim ga Ipsos Online klub zaprimi. Nakon toga klub odjavljuje člana, te on od tog trenutka više ne dobija pozivnice za učestvovanje u online ispitivanjima. Lični podaci, koji su dati Ipsos Online klubu, brišu se u roku od 60 dana od dana odjave.

46. Nakon izvršene odjave (ispisivanja), član raspolaže svojim bodovima još 14 dana. Nakon toga bonus bodovi se poništavaju.

47. Iz nekog važnog razloga, primjera radi kod osnovane sumnje da je član prekršio uslove poslovanja, Ipsos Online klub može članstvo u klubu i učestvovanje u istraživanjima prekinuti bez navođenja razloga u bilo kojem trenutku s trenutnim stupanjem na snagu i to pismeno putem pisma, telefaksa ili elektrosnke pošte. Rezultati trenutnog online istraživanja dotičnog člana u tome se slučaju više neće uzimati u obzir. Klub, takođe, zadržava pravo da odmah izbriše sve bonus bodove koje je član do tada prikupio i koji još nisu isplaćeni. Klub zadržava isključivo pravo na nadoknadu štete na osnovu zahtjeva. Svi podaci člana neopozivo se brišu u roku od 60 dana nakon prestanka članstva.

48. Ako je došlo do prestanka članstva u Ipsos Online klubu, ponovna registracija je moguća nakon 2 mjeseca.

Promjene u uslovima poslovanja

49. Članovi će putem elektronske pošte biti pravovremeno obaviješteni o promjenama u uslovima poslovanja. Smatra se da je član prihvatio promjene u uslovima poslovanja ako u roku od 14 dana od prijema elektronske pošte, putem kojeg ga Ipsos Online klub obavještava o točnom sadržaju izmijenjenih uslova poslovanja, ne uputi pismeni prigovor.

50. Ipsos Online klub mora zaprimiti pismeni prigovor u roku od 14 dana. U protivnom izmijenjeni uslovi poslovanja stupaju na snagu sljedeći dan. Ipsos Online klub će zaprimljeni pismeni prigovor člana potvrditi putem elektronske pošte što će za posljedicu imati trenutni raskid ugovornoga odnosa i prekid članstva.

51. Ako su pojedine odredbe ovih uslva poslovanja nejasne, protivrječne drugim odredbama ili generalno nevažeće, to ne utiče na vrijednost preostalih odredbi iz uslova poslovanja. U tom slučaju vrijede one odredbe koje najbolje odgovaraju prvobitnom smislu pojedinih odredbi.

Copyright (c) 2016 Ipsos