Uvjeti članstva

Uvjeti članstva u Ipsos Online klubu

1. Članom Ipsos Online kluba (u daljnjem tekstu "kluba") postaje se jednokratnom registracijom na web stranicama https://online.ipsosadria.com/hr/online.

2. Članstvo u klubu je besplatno.

3. Svaki član može imati samo jedan korisnički račun. A unutar kućanstava samo jedan član kućanstva može biti član kluba. U slučaju da je za potrebe istraživanja potrebno sudjelovanje člana kućanstva nositelja Ipsos Online klub računa, taj će se član pozvati na sudjelovanje preko računa nositelja.

4. Članovi kluba povremeno se pozivaju na sudjelovanje u Online istraživanjima putem elektroničke pošte i za svaki ispunjeni upitnik dobiva bodove na svoj račun u Ipsos Online klubu. Broj bodova za pojedino istraživanja varira od 5 do 20 bodova i ovisi o duljini upitnika.

5. Osim za ispunjene upitnike, članovi dobivaju početna 1 boda nakon registracije, te po 1 bod za svakog prijatelja koji se na njihov poziv registrira kao član kluba. Na taj način član kluba može dobiti maksimalno 15 bodova.

6. Nakon što broj bodova dosegne 80, član ih ima pravo zamijeniti za bon u protuvrijednosti 80 kuna za kupnju u nekom od hrvatskih maloprodajnih lanaca.

Bodovi osvojeni sudjelovanjem u istraživanjima Ipsos Online kluba se moraju upotrijebiti u roku od tri godine, u protivnom ističu. Na primjer: bodovi prikupljeni 1. rujna 2016. vrijede do 1. rujna 2019. Nakon isteka datuma roka od 3 godine od osvajanja bodova, bodovi se poništavaju na računu korisnika i više ih se ne može iskoristiti. Bodovi se ne mogu preuzeti nakon datuma isteka. Član Ipsos Online kluba dužan je sam provjeravati stanje svog računa kako bi svoje bodove iskoristio/la prije roka (datuma) isteka bodova.

7. Članstvo klubu ne uvjetuje obvezu sudjelovanja i svaki član sam odlučuje želi li prihvatiti pozivnicu za sudjelovanje u Online istraživanju.

8. Ipsos Online klub svoje članove o novostima povremeno obavještava putem elektroničke pošte.

Zaštita podataka

9. Ipsos Online klub pridaje veliku važnost privatnosti svakog člana te ophođenju s osobnim i osjetljivim podacima svojih članova. Prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka svakog člana odvija se u skladu s hrvatskim Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, NN 118/06 i NN 41/08). U ostalim slučajevima klub podliježe strogim smjernicama kodeksa za istraživanje tržišta ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research).

10. Ipsos Online klub se obvezuje da osobne podatke svojih članova neće prosljeđivati trećim osobama ili prodavati njihove podatke o adresama. Ipsos Online klub će obrađivati podatke koje je član prikupio i koristiti isključivo u svrhu provođenja Online istraživanja, ugovorenih ovim uvjetima poslovanja.

11. Svi, pa i osobni podaci, koje klub zaprimi od svojih članova koristit će se isključivo radi ostvarenja predmetne poslovne svrhe i dostupni su isključivo zaposlenicima Ipsos Online kluba i ne prosljeđuju se ni u kojem slučaju trećim osobama.

12. U skladu s dogovorom sklopljenim s članom, Ipsos Online klub koristi podatke kako bi među ostalim članovima odabrao one, koji dolaze u obzir za sudjelovanje u određenim Online istraživanjima, te kako bi ih putem elektroničke pošte pozvao na sudjelovanje u istima i kako bi ih obavijestio o njihovom postojećem stanju ili ostalim dobicima na temelju dobrovoljnoga sudjelovanja u jednoj od nagradnih igara kluba.

13. Sve informacije, koje je član dao prilikom registracije, odnosno naknadnog ažuriranja vlastitog profila u okviru Online istraživanja, strogo se povjerljivo obrađuju i ostaju anonimne. To znači da se uzimaju u obzir jedino rezultati određenog istraživanja, a ne odaju se podaci pojedinog člana.

14. Ako klub provodi neko Online istraživanja po nalogu trećih osoba poput ustanova za istraživanje javnoga mijenja, te ustanove uvijek dobivaju anonimne rezultate Online ispitivanja, provedenih u vezi s određenom temom ili predmetom ali se ni u kojem slučaju ne dostavljaju osobni podaci članova.

15. U slučaju prekida članstva, Ipsos Online klub će sve osobne podatke tog člana neopozivo izbrisati u roku od 60 dana.

16. U skladu s pravilima o zaštiti podataka, klub jamči da:

 • Članovima neće pokušavati prodati nešto ili dati nekome njihova imena i ostale osobne podatke koji omogućuju njihovu identifikaciju, osim uz izričit pristanak članova
 • Osobni odgovori članova u istraživanjima ostat će anonimni, i biti će korišteni zbirno u svrhu statističke obrade i neće biti moguće utvrditi identitet članova.
 • Odbijanje odgovora na neko određeno pitanje neće imati posljedice na članstvo u klubu.
 • U svakom trenutku član kluba možete zatražiti isključivanje iz članstva u klubu, čime se njegovi osobni podaci i podaci o njegovom kućanstvu brišu iz baze članova kluba.
 • Visoku razinu računalne zaštite pristupa osobnim podacima članova.

17. Ako klub po nalogu neke treće osobe (klijenti Ipsos Online kluba) pokrene istraživanje i pozove određene članove na sudjelovanje, klub će te upitnike, koje su ispunili njegovi članovi, proslijediti pojedinim nalogodavcima isključivo u anonimnom obliku.

18. Svaki član snosi odgovornost o povjerljivosti svog korisničkog imena i lozinke. Član je odgovoran za korištenje svog korisničkog imena i lozinke, kako prema klubu, tako i prema trećim osobama. U slučaju da treća osoba neovlašteno koristi korisničko ime i lozinku člana, taj će član o tome odmah obavijestiti Ipsos Online klub i odmah sam promijeniti lozinku.

19. U slučaju da netko člana pita za lozinku (primjerice putem elektroničke pošte), član se obvezuje da na takav upit nikada neće odgovoriti te da de o svakoj sumnji u zlouporabu svojih korisničkih podataka odmah obavijestiti klub. Isto tako se obvezuje da će se nakon posjete korisničkim stranicama kluba odjaviti (logout) i zatvoriti prozor pretraživača, jer u suprotnome postoji opasnost da do podataka člana dođu druge osobe, koje rade na istom računalu.

Podaci o članstvu

20. Član kluba može u svakom trenutku pomoću svog korisničkog imena i lozinke obraditi i promijeniti svoj profil koji sadrži podatke o njemu ili ostale podatke potrebne za sudjelovanje u Online istraživanjima.

21. Svaki član ima pravo brisati svoje podatke ili deaktivirati svoje članstvo putem elektroničke pošte na adresi ili klikom na link u elektroničkoj pošti dobivenoj od kluba. Time se raskida ugovorni odnos.

22. Kako bi Ipsos Online klub mogao pozvati člana na sudjelovanje u Online istraživanjima, odnosno kako bi mogao stupiti u kontakt s njim, član se obvezuje stalno ažurirati podatke u svom profilu, koji su potrebni za ostvarenje poslovne svrhe ugovorene s klubom. To se prije svega odnosi na njegove kontakt podatke.

Obveze članova Ipsos Online kluba.

23. Kako bi mogao sudjelovati u Online ispitivanjima Ipsos Online kluba, član mora sljedeće:

 • Prihvatiti priložene uvjete poslovanja
 • Biti fizička osoba, starija od 14 godina, koja ponuđenu uslugu kluba ne koristi u poslovne svrhe
 • Ne smije navoditi netočne podatke o sebi, koji su potrebni za registraciju te za dobrovoljno sudjelovanje u Online istraživanjima;
 • U članstvu kluba smije biti registriran samo jedanput;
 • Mora biti jedini član u svojemu kućanstvu koji je registriran u članstvo Ipsos Online kluba
 • Ne smije članstvo koje je stekao potpunom registracijom u klubu prenositi na treće osobe. Izuzetak je kada klub od člana zatraži sudjelovanje ukućana članova kluba.

24. Svaki se član obvezuje postupati savjesno sa svim podacima. Član ne smije svjesno iskrivljavati svoje odgovore i rezultate istraživanja.

25. Ako član prilikom registracije navede netočne podatke o sebi, ako se uz uporabu više različitih elektroničkih adresa više puta registrira ili ako svoju lozinku proslijedi trećim osobama, Ipsos Online klub zadržava pravo raskida ugovora s trenutnim učinkom i/ili pravo isključivanja člana iz sudjelovanja u određenim istraživanjima i/ili pravo izuzimanja rezultata dotičnog člana iz trenutnog Online istraživanja. Osim toga, Ipsos Online klub zadržava pravo ukinuti članu sve bonus bodove, koje je do tada prikupio i koji još nisu isplaćeni. Ipsos Online klub zadržava isključivo pravo na naknadu štete i izvan svega navedenog. Također je izuzeto izvršenje kaznenopravnih posljedica.

Odabir sudionika u ispitivanjima od strane Ipsos Online kluba

26. Ipsos Online klub zadržava pravo prihvaćanja sudionika u ispitivanjima i nakon izvršene registracije.

27. Ipsos Online klub zadržava pravo odabira svakog člana, koji će biti pozvan na sudjelovanje u Online istraživanju. Ukoliko veći broj članova ispuni potrebne kriterije odabira za anketu, slijedi slučajan odabir. Također se može zatražiti pravo sudjelovanja u Online istraživanju unutar određenoga vremenskog razdoblja.

28. Pozivnica za sudjelovanje u Online ispitivanjima ovlašćuje svakog pojedinog člana; nije dopušten prijenos osobnog pristupa Online ispitivanju na treće osobe, osim u slučaju da Ipsos Online klub to izričito ne zatraži u slučajevima kad je potrebno sudjelovanje nekog od članova kućanstva.

Sudjelovanje u Online ispitivanjima / povjerljivost

29. Učlanjenjem u klubu član se ne obvezuje sudjelovati u Online istraživanjima. Međutim, član ima mogućnost sudjelovati u online-istraživanjima ako za određeno ispitivanje bude odabran kao sudionik.

30. Član može u bilo kojem trenutku prekinuti jednom započeto odgovaranje na online anketu. Također, član ima mogućnost prekinuti online anketu i nastaviti je u nekom drugom trenutku, unutar vremenskoga razdoblja koje je određeno za ispitivanje.

31. Član se obvezuje da neće pohranjivati informacije do kojih je došao putem istraživanja (izuzetak su podaci u Cache memoriji Internet preglednika), niti da će ih prosljeđivati trećim osobama.

32. Ipsos Online klub zadržava pravo da u slučaju povrede ovih obveza odmah isključi člana iz kluba ili da ga neko vrijeme blokira. Time član gubi pravo na do tada prikupljen broj bodova.

33.Član se obvezuje da neće tužiti Ipsos Online klub u slučaju da treće osobe koriste Ipsos Online klub. Međutim, članu ostaje pravo na nadoknadu štete u slučaju da treća osoba zlorabi podatke Ipsos Online kluba bez znanja člana i kluba.

Odgovornosti Ipsos Online kluba

34.Ipsos Online klub ne odgovara za tehničke smetnje, čiji uzrok nije u nadležnosti Ipsos Online kluba, za štete u slučaju više sile ili drugih, nepredvidivih događaja ili za štete uzrokovane djelovanjem trećih osoba.

35. Klub ima pravo prekinuti usluge na određeno vrijeme iz internih razloga, primjerice u svrhu održavanja, a da član nema pravo tražiti naknadu štete od Ipsos Online kluba.

36. Ipsos Online klub nije odgovoran za posljedične štete, posredne štete, neostvarene uštede, izgubljenu dobit, gubitke kamata ili štete proizašle iz iskorištavanja člana od strane trećih osoba.

37. Ako Ipsos Online klub po nalogu trećih osoba, poput ustanova za istraživanje javnoga mijenja, pokrene istraživanja u online klubu, te pozove određene članove da sudjeluju, klub ne jamči za sadržaj informacija, koje traži nalogodavac. Čim Ipsos Online klub sazna za protuzakonite sadržaje ispitivanja, više neće prihvaćati upućene naloge, odmah će prekinuti već započeta protuzakonita istraživanja i odmah ih ukloniti s kluba. Zaprimljene odgovore dobivene sudjelovanjem članova neće ni uzeti u obzir niti ih proslijediti nalogodavcu.

38. Ipsos Online klub ne odgovara ni za linkove na internetske stranice niti za sadržaj tih stranica. Hiperlinkovi, navedeni na Ipsos Online klubu.

39. Ipsos Online klub nema nikakav utjecaj na uređivanje, odnosno naknadnu izmjenu linkova na internetske stranice, kao niti na sadržaje ponuđene na tim internetskim stranicama, uključujući tamo navedene cijene preporučenih proizvoda i usluga trećih osoba te njihovu raspoloživost.

40. Ipsos Online klub ne odgovara za točnost, potpunost, ispravnost, objektivnost i aktualnost sadržaja i mišljenja internetskih stranica, do kojih se može doći putem linkova na stranicama Ipsos Online kluba.

41. Odgovornost za eventualne štete, prouzrokovane članu uslijed korištenja tih internetskih stranica, snosi isključivo vlasnik te internetske stranice. Ipsos Online klub će linkove na internetske stranice koje imaju protuzakoniti sadržaj ukloniti u što kraćem roku čim za to sazna.

Zabrana umnožavanja sadržaja Online kluba

42. Upitnici te njihov sadržaj, objavljeni na Ipsos Online klubu, proslijeđeni članovima, pravno su zaštićeni. Nije dopušteno pohranjivanje, umnožavanje, obrada, izmjena, prosljeđivanje trećim osobama niti se nikako drugačije ne smiju staviti na raspolaganje ili učiniti dostupnima za javnost, čak i ako se to odnosi samo na dijelove ili izvatke iz ankete i sve to zahtijeva prethodnu pismenu suglasnost Ipsos Online kluba.

43. Dopuštena je samo izrada kopije objavljenih sadržaja, koje je Ipsos Online klub stavio na raspolaganje na klubu (ali ne sadržaj ispitivanja), i to isključivo za osobne, a ne za poslovne potrebe, pod uvjetom da je vidljivo da se radi o sadržajima Ipsos Online kluba, primjerice navođenjem izvora. Ipsos Online klub zabranjuje svaki drugi oblik umnožavanja, distribuiranja ili objave sadržaja bez prethodne pismene suglasnosti, a koja se može zatražiti putem elektroničke pošte na adresi .

Trajanje ugovora: prekid članstva u klubu i pravne posljedice

44. Članstvo u Ipsos Online klubu je besplatno i na neodređeno vrijeme. Član može u svakom trenutku poništiti svoje članstvo bez navođenja posebnih razloga slanjem elektroničke pošte Ipsos Online klubu () ili klikom na link za prekid članstva koji se nalazi u svakoj elektroničkoj poruci poslanoj članovima.

45. Otkazivanje članstva postaje pravomoćno čim ga Ipsos Online klub zaprimi. Nakon toga klub odjavljuje člana, te on od tog trenutka više ne dobiva pozivnice za sudjelovanje u online ispitivanjima. Osobni podaci, koji su dani Ipsos Online klubu, brišu se u roku od 60 dana od dana odjave.

46. Nakon izvršene odjave (=ispisivanja), član raspolaže svojim bodovima još 14 dana. Nakon toga bonus bodovi se poništavaju.

47. Iz nekog važnog razloga, primjerice kod osnovane sumnje da je član prekršio uvjete poslovanja, Ipsos Online klub može članstvo u klubu i sudjelovanje u istraživanjima prekinuti bez navođenja razloga u bilo kojem trenutku s trenutnim stupanjem na snagu i to pismeno putem pisma, telefaksa ili elektroničke pošte. Rezultati trenutnog online istraživanja dotičnog člana u tome se slučaju više neće uzimati u obzir. Klub, također, pridržava pravo da odmah izbriše sve bonus bodove koje je član do tada prikupio i koji još nisu isplaćeni. Klub pridržava isključivo pravo na nadoknadu štete na temelju zahtjeva. Svi podaci člana neopozivo se brišu u roku od 60 dana nakon prestanka članstva.

48. Ako je došlo do prestanka članstva u Ipsos Online klubu, ponovna registracija je moguća nakon 2 mjeseca.

Promjene u uvjetima poslovanja

49. Članovi će putem elektroničke pošte biti pravovremeno obaviješteni o promjenama u uvjetima poslovanja. Smatra se da je član prihvatio promjene u uvjetima poslovanja ako u roku od 14 dana od primitka elektroničke pošte, putem kojeg ga Ipsos Online klub obavještava o točnom sadržaju izmijenjenih uvjeta poslovanja, ne uputi pismeni prigovor.

50. Ipsos Online klub mora zaprimiti pismeni prigovor u roku od 14 dana. U protivnom izmijenjeni uvjeti poslovanja stupaju na snagu sljedeći dan. Ipsos Online klub će zaprimljeni pismeni prigovor člana potvrditi putem elektroničke pošte što će za posljedicu imati trenutačni raskid ugovornoga odnosa i prekid članstva.

51. Ako su pojedine odredbe ovih uvjeta poslovanja nejasne, proturječne drugim odredbama ili općenito nevažeće, to ne utječe na vrijednost preostalih odredbi iz uvjeta poslovanja. U tom slučaju vrijede one odredbe koje najbolje odgovaraju prvobitnom smislu pojedinih odredbi.

Copyright (c) 2018 Ipsos