Uslovi članstva

Uslovi članstva u Ipsos Online klubu

1. Članom Ipsos Online kluba (u daljnjem tekstu "kluba") postaje se jednokratnom registracijom na web stranicama http://online.ipsosadria.com/bh/online.

2. Članstvo u klubu je besplatno.

3. Svaki član može imati samo jedan korisnički račun. A unutar domaćinstva samo jedan član domaćinstva može biti član kluba. U slučaju da je za potrebe istraživanja potrebno sudjelovanje člana domaćinstva nosioca Ipsos Online klub računa, taj će se član pozvati na sudjelovanje preko računa nosioca.

4. Članovi kluba povremeno se pozivaju na sudjelovanje u Ipsos Online istraživanjima putem elektronske pošte i za svaki ispunjeni upitnik dobiva bodove na svoj račun u Ipsos Online klubu. Broj bodova za pojedino istraživanja varira od 5 do 15 bodova i ovisi o dužini upitnika.

5. Osim za ispunjene upitnike, članovi dobivaju početna 3 boda nakon registracije, te po 5 bodova za svakog prijatelja koji se na njihov poziv registrira kao član kluba. Na taj način član kluba može dobiti maksimalno 50 bodova.

6. Nakon što broj bodova dosegne 100, član ih ima pravo zamijeniti za bon u protuvrijednosti 25KM za kupovinu u nekom od bosanskohercegovačkih maloprodajnih lanaca ili drogerija. Kako bi ostvarili zahtjev na nagradni bon, pišite nam na (u subject poruke upišite ISPLATA).

7. Članstvo klubu ne uslovljava obavezu sudjelovanja i svaki član sam odlučuje želi li prihvatiti pozivnicu za učestvovanje u Ipsos Online istraživanju.

8. Ipsos Online klub svoje članove o novostima povremeno obavještava putem elektronske pošte (e-maila).

Zaštita podataka

9. Ipsos Online klub pridaje veliku važnost privatnosti svakog člana te ophođenju s ličnim i osjetljivim podacima svojih članova. Prikupljanje, obrada i korištenje ličnih podataka svakog člana odvija se u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine br.49/06).

10. Ipsos Online klub se obavezuje da lične podatke svojih članova neće prosljeđivati trećim osobama ili prodavati njihove podatke o adresama. Ipsos Online klub će obrađivati podatke koje je član prikupio i koristiti isključivo u svrhu sprovođenja Online istraživanja, ugovorenih ovim uslovima poslovanja.

11. Svi, pa i lični podaci, koje klub primi od svojih članova koristit će se isključivo radi ostvarenja predmetne poslovne svrhe i dostupni su isključivo zaposlenicima Ipsos Online kluba i ne prosljeđuju se ni u kojem slučaju trećim osobama.

12. U skladu s dogovorom sklopljenim sa članom, Ipsos Online klub koristi podatke kako bi među ostalim članovima odabrao one, koji dolaze u obzir za učestvovanje u određenim Online istraživanjima, te kako bi ih putem elektronske pošte pozvao na učestvovanje u istim i kako bi ih obavijestio o njihovom postojećem stanju ili ostalim dobicima na temelju dobrovoljnog učestvovanja u jednoj od nagradnih igara kluba.

13. Sve informacije, koje je član dao prilikom registracije, odnosno naknadnog ažuriranja vlastitog profila u okviru Online istraživanja, strogo se povjerljivo obrađuju i ostaju anonimne. To znači da se uzimaju u obzir jedino rezultati određenog istraživanja, a ne odaju se podaci pojedinog člana.

14. Ako klub provodi neko Online istraživanje po nalogu trećih osoba poput ustanova za istraživanje javnoga mijenja, te ustanove uvijek dobivaju anonimne rezultate Online ispitivanja, sprovedenih vezano uz određenu temu ili predmet, ali se ni u kojem slučaju ne dostavljaju osobni/lični podaci članova.

15. U slučaju prekida članstva, Ipsos Online klub će sve osobne/lične podatke tog člana neopozivo izbrisati u roku od 60 dana.

16. U skladu s pravilima o zaštiti podataka, klub garantuje da:

 • Članovima neće pokušavati prodati nešto ili dati nekome njihova imena i ostale osobne/lične podatke koji omogućavaju njihovu identifikaciju, osim uz izričit pristanak članova
 • Osobni/lični odgovori članova u istraživanjima ostat će anonimni, i bit će korišteni zbirno u svrhu statističke obrade te neće biti moguće utvrditi identitet članova.
 • Odbijanje odgovora na neko određeno pitanje neće imati posljedice na članstvo u klubu.
 • U svakom trenutku član kluba možete zatražiti isključenje iz članstva u klubu, čime se njegovi osobni/lični podaci i podaci o njegovom domaćinstvu brišu iz baze članova kluba.
 • Visok nivo zaštite pristupa osobnim/ličnim podacima sa kompjutera članova.

17. Ako klub po nalogu neke treće osobe (klijenti Ipsos Online kluba) pokrene istraživanje i pozove određene članove na sudjelovanje, klub će te upitnike, koje su ispunili njegovi članovi, proslijediti pojedinim nalogodavcima isključivo u anonimnom obliku.

18. Svaki član snosi odgovornost o povjerljivosti svog korisničkog imena i lozinke. Član je odgovoran za korištenje svog korisničkog imena i lozinke, kako prema klubu, tako i prema trećim osobama. U slučaju da treća osoba neovlašteno koristi korisničko ime i lozinku člana, taj će član o tome odmah obavijestiti Ipsos Online klub i odmah sam promijeniti lozinku.

19. U slučaju da neko člana pita za lozinku (na primjer putem elektronske pošte), član se obavezuje da na takav upit nikada neće odgovoriti te da će o svakoj sumnji na zloupotrebu svojih korisničkih podataka odmah obavijestiti klub. Isto tako se obavezuje da će se nakon posjete korisničkim stranicama kluba odjaviti (logout) i zatvoriti prozor pretraživača, jer u suprotnom postoji opasnost da do podataka člana dođu druge osobe, koje rade na istom računaru.

Podaci o članstvu

20. Član kluba može u svakom trenutku pomoću svog korisničkog imena i lozinke obraditi i promijeniti svoj profil koji sadrži podatke o njemu ili ostale podatke potrebne za učestvovanje u Online istraživanjima.

21. Svaki član ima pravo brisati svoje podatke ili deaktivirati svoje članstvo putem elektronske pošte na adresi ili klikom na link u elektronskoj pošti dobivenoj od kluba. Time se raskida ugovorni odnos.

22. Kako bi Ipsos Online klub mogao pozvati člana da učestvuje u Online istraživanjima, odnosno kako bi mogao stupiti u kontakt s njim, član se obavezuje stalno ažurirati podatke u svom profilu, koji su potrebni za ostvarenje poslovne svrhe ugovorene s klubom. To se prije svega odnosi na njegove kontakt podatke.

Obaveze članova Ipsos Online kluba.

23. Kako bi mogao učestvovati u Online ispitivanjima Ipsos Online kluba, član mora uraditi sljedeće:

 • Prihvatiti priložene uslove poslovanja
 • Biti fizička osoba, starija od 14 godina, koja ponuđenu uslugu kluba ne koristi u poslovne svrhe
 • Ne smije navoditi netačne podatke o sebi, koji su potrebni za registraciju te za dobrovoljno učestvovanje u Online istraživanjima
 • U članstvu kluba smije biti registrovan samo jedanput
 • Mora biti jedini član u svojem domaćinstvu koji je registrovan u članstvo Online kluba
 • Ne smije članstvo koje je stekao potpunom registracijom u klubu prenositi na treće osobe. Izuzetak je kada klub od člana zatraži učestvovanje ukućana članova kluba.

24. Svaki se član obavezuje da će postupati savjesno sa svim podacima. Član ne smije namjerno davati pogrešne odgovore i time uticati na rezultate istraživanja.

25. Ako član prilikom registracije navede netačne podatke o sebi, ako se uz upotrebu više različitih elektronskih adresa više puta registruje ili ako svoju lozinku proslijedi trećim osobama, Ipsos Online klub zadržava pravo raskida ugovora s trenutnim učinkom i/ili pravo isključivanja člana iz učešća u određenim istraživanjima i/ili pravo izuzimanja rezultata dotičnog člana iz trenutnog Online istraživanja. Osim toga, Ipsos Online klub zadržava pravo da ukine članu sve bonus bodove, koje je do tada prikupio i koji još nisu isplaćeni. Ipsos Online klub zadržava isključivo pravo na naknadu štete i izvan svega navedenog. Također je izuzeto izvršenje kaznenopravnih posljedica.

Odabir učesnika u ispitivanjima od strane Ipsos Online kluba

26. Ipsos Online klub zadržava pravo prihvatanja učesnika u ispitivanjima i nakon izvršene registracije.

27. Ipsos Online klub zadržava pravo odabira svakog člana, koji će biti pozvan da učestvuje u Online istraživanju. Ukoliko veći broj članova ispuni potrebne kriterije odabira za anketu, slijedi slučajan odabir. Također se može zatražiti pravo učestvovanja u Online istraživanju unutar određenog vremenskog razdoblja.

28. Pozivnica za učestvovanje u Online ispitivanjima daje ovlaštenje svakom pojedinom članu; nije dopušten prijenos osobnog/ličnog pristupa Online ispitivanju na treće osobe, osim u slučaju da Ipsos Online klub to izričito ne zatraži u slučajevima kada je potrebno učešće nekog od članova domaćinstva.

Učestvovanje u Online ispitivanjima / povjerljivost

29. Učlanjenjem u klubu član se ne obavezuje učestvovati u Online istraživanjima. Međutim, član ima mogućnost učešća u online-istraživanjima ako za određeno ispitivanje bude odabran kao učesnik.

30. Član može u bilo kojem trenutku prekinuti jednom započeto odgovaranje na online anketu. Također, član ima mogućnost prekinuti online anketu i nastaviti je u nekom drugom trenutku, unutar vremenskog razdoblja koje je određeno za ispitivanje.

31. Član se obavezuje da neće pohranjivati informacije do kojih je došao putem istraživanja (izuzetak su podaci u Cache memoriji Internet preglednika), niti da će ih prosljeđivati trećim osobama.

32. Ipsos Online klub zadržava pravo da u slučaju povrede ovih obaveza odmah isključi člana iz kluba ili da ga neko vrijeme blokira. Time član gubi pravo na do tada prikupljen broj bodova.

33. Član se obavezuje da neće tužiti Ipsos Online klub u slučaju da treće osobe koriste Ipsos Online klub. Međutim, članu ostaje pravo na nadoknadu štete u slučaju da treća osoba zloupotrebljava podatke Ipsos Online kluba bez znanja člana i kluba.

Odgovornosti Ipsos Online kluba

34. Ipsos Online klub ne odgovara za tehničke smetnje, čiji uzrok nije u nadležnosti Ipsos Online kluba, za štete u slučaju više sile ili drugih, nepredvidivih događaja ili za štete uzrokovane djelovanjem trećih osoba.

35. Klub ima pravo prekinuti usluge na određeno vrijeme iz internih razloga, na primjer u svrhu održavanja, a da član nema pravo tražiti naknadu štete od Ipsos Online kluba.

36. Ipsos Online klub nije odgovoran za posljedične štete, posredne štete, neostvarene uštede, izgubljenu dobit, gubitke kamata ili štete proizašle iz iskorištavanja člana od strane trećih osoba.

37. Ako Ipsos Online klub po nalogu trećih osoba, poput ustanova za istraživanje javnoga mijenja, pokrene istraživanja u online klubu, te pozove određene članove da učestvuju, klub ne garantuje za sadržaj informacija, koje traži nalogodavac. Čim Ipsos Online klub sazna za protivzakonite sadržaje ispitivanja, više neće prihvatati upućene naloge, odmah će prekinuti već započeta protivzakonita istraživanja i odmah ih ukloniti s kluba. Primljene odgovore dobivene učestvovanjem članova neće ni uzeti u obzir niti ih proslijediti nalogodavcu.

38. Ipsos Online klub ne odgovara ni za linkove na internetske stranice niti za sadržaj tih stranica. Hiperlinkovi, navedeni na Ipsos Online klubu.

39. Ipsos Online klub nema nikakav utjecaj na uređivanje, odnosno naknadnu izmjenu linkova na internetske stranice, kao niti na sadržaje ponuđene na tim internetskim stranicama, uključujući tamo navedene cijene preporučenih proizvoda i usluga trećih osoba te njihovu raspoloživost.

40. Ipsos Online klub ne odgovara za tačnost, potpunost, ispravnost, objektivnost i aktuelnost sadržaja i mišljenja internetskih stranica, do kojih se može doći putem linkova na stranicama Ipsos Online kluba.

41. Odgovornost za eventualne štete, prouzrokovane članu uslijed korištenja tih internetskih stranica, snosi isključivo vlasnik te internetske stranice. Ipsos Online klub će linkove na internetske stranice koje imaju protivzakonit sadržaj ukloniti u što kraćem roku čim za to sazna.

Zabrana kopiranja sadržaja Online kluba

42. Upitnici te njihov sadržaj, objavljeni na Ipsos Online klubu, proslijeđeni članovima, pravno su zaštićeni. Nije dopušteno pohranjivanje, kopiranje, obrada, izmjena, prosljeđivanje trećim osobama niti se ikako drugačije smiju staviti na raspolaganje ili učiniti dostupnima za javnost, čak i ako se to odnosi samo na dijelove ili izvatke iz ankete i sve to zahtijeva prethodnu pismenu suglasnost Ipsos Online kluba.

43. Dopuštena je samo izrada kopije objavljenih sadržaja, koje je Ipsos Online klub stavio na raspolaganje na klubu (ali ne sadržaj ispitivanja), i to isključivo za osobne/lične, a ne za poslovne potrebe, pod uslovom da je vidljivo da se radi o sadržajima Ipsos Online kluba, primjerice navođenjem izvora. Ipsos Online klub zabranjuje svaki drugi oblik kopiranja, distribuiranja ili objave sadržaja bez prethodne pismene saglasnosti, a koja se može zatražiti putem elektronske pošte na adresi .

Trajanje ugovora: prekid članstva u klubu i pravne posljedice

44. Članstvo u Ipsos Online klubu je besplatno i na neodređeno vrijeme. Član može u svakom trenutku poništiti svoje članstvo bez navođenja posebnih razloga slanjem elektronske pošte Ipsos Online klubu () ili klikom na link za prekid članstva koji se nalazi u svakoj elektronskoj poruci poslanoj članovima.

45. Otkazivanje članstva postaje pravosnažno čim ga Ipsos Online klub primi. Nakon toga klub odjavljuje člana, te on od tog trenutka više ne dobiva pozivnice za sudjelovanje u online ispitivanjima. Osobni/lični podaci, koji su dani Ipsos Online klubu, brišu se u roku od 60 dana od dana odjave.

46. Nakon izvršene odjave (=ispisivanja), član raspolaže svojim bodovima još 14 dana. Nakon toga bonus bodovi se poništavaju.

47. Iz nekog važnog razloga, na primjer kod osnovane sumnje da je član prekršio uslove poslovanja, Ipsos Online klub može članstvo u klubu i učestvovanje u istraživanjima prekinuti bez navođenja razloga u bilo kojem trenutku s trenutnim stupanjem na snagu i to pismeno putem pisma, telefaksa ili elektronske pošte. Rezultati trenutnog online istraživanja dotičnog člana u tom se slučaju više neće uzimati u obzir. Klub, također, pridržava pravo da odmah izbriše sve bonus bodove koje je član do tada prikupio i koji još nisu isplaćeni. Klub zadržava isključivo pravo na nadoknadu štete na temelju zahtjeva. Svi podaci člana neopozivo se brišu u roku od 60 dana nakon prestanka članstva.

48. Ako je došlo do prestanka članstva u Ipsos Online klubu, ponovna registracija je moguća nakon 2 mjeseca.

Promjene u uslovima poslovanja

49. Članovi će putem elektronske pošte biti blagovremeno obaviješteni o promjenama u uslovima poslovanja. Smatra se da je član prihvatio promjene u uslovima poslovanja ako u roku od 14 dana od primljenog e-maila, putem kojeg ga Ipsos Online klub obavještava o tačnom sadržaju promijenjenih uslova poslovanja, ne uputi pismeni prigovor.

50. Ipsos Online klub mora primiti pismeni prigovor u roku od 14 dana. U protivnom promijenjeni uslovi poslovanja stupaju na snagu sljedeći dan. Ipsos Online klub će primljeni pismeni prigovor člana potvrditi putem elektronske pošte što će za posljedicu imati trenutačni raskid ugovorenog odnosa i prekid članstva.

51. Ako su pojedine odredbe ovih uslova poslovanja nejasne, proturječne drugim odredbama ili općenito nevažeće, to ne utječe na vrijednost preostalih odredbi iz uslova poslovanja. U tom slučaju vrijede one odredbe koje najbolje odgovaraju prvobitnom smislu pojedinih odredbi.

Copyright (c) 2018 Ipsos